ما هستیم…..

ما هستیم….

اگر میخواهید بیشتر در مورد ما بدانید در اینجا کلیک کنید

ما، پناهندگانی که مقیم مکلنبورگ فورپمن، المان، اروپا و کشور افریقا هستند را حمایت میکنیم . بعضی از حمایت کنندگان خود پناهنده و مهاجر هستند.

ما در این تور میخواهیم با پناهندگانی که با حمایتگران کم در ارتباط هستند رابطه برقرار کنیمبدین وسیله میخواهیم با خبر از موقعیت زندگی پناهندگان باشیم، انها را درک کرده و وضعیتشان را خبر رسانی کنیم.ما میخواهیم با حمایتگران دیگر در ارتباط باشیم و از این طریق اطلاعاتی دراختیار پناهندگانی قراربدهیم که به سیستم پناهندگی بطور کامل اشنا نیستند.

ما به این باور هستیم که:

هر انسانی حق این را دارد که در هر کجا که میخواهد زندگی کنداینکه پناهندگان دارای چه مدرک و ملیتی هستند مهم نمیباشد، ما خواهان حقوق مساوی برای همه انسانها هستیم!

سیاست باید یک زندگی خوب را برای همه انسان ‌‌‌‌‌‌ها امکان پذیر سازد!

تور „طرفداران حق اقامت„میخواهد روشن کند که قانون های سخت برای مهاجرین ودیپورت و بستن مرزها راه حل درست برای مشکلات امروزی ما نیستاینها فقط مشکلات بیشتری برای مهاجرین رقم میزند و انهارادچاراسترس ودرماندگی میکند. درواقع مشکلاتی مانند جنگ ، تبعیض نژاد ، تبعیض حقوق ، دیکتاتوری نظام ، فقر، بیکاری و….باید درسازمان حقوق بشر باجدیت بررسی شود و درراس امور قراربگیرد. مامعتقد به حقوق مساوی برای همه انسانها هستیم و

حق اقامت برای همه!